شبکه های اجتماعی

شبکه های اجتماعی
شبکه های اجتماعی، ظرفیت های تعاملی و رسانه ای بالایی دارند. بسیاری از کسب و کارهای موفق در مقیاس جهانی و داخلی، سرمایه گذاری قابل توجهی در این رسانه نوظهور کرده اند.
کسب و کارهای موفق برای افزایش درآمد و سهم بازار نه تنها در شبکه های اجتماعی حضور فعال دارند بلکه به تولید محتوای اختصاصی برای این شبکه ها اقدام می کنند.
تولید محتوا برای شبکه های اجتماعی
قالب شبکه های اجتماعی، متفاوت تر از فضای وب سایت ها است و هر شبکه اجتماعی ویژگی خاص خود را دارد. برای حضور موفق و اثر بخش لازم است برای شبکه های اجتماعی محتوای ویژه ای تولید شود. محتوایی که قالب عکس، گرافیک و فیلم برای آن مناسب است.

راهبری محتوا در شبکه های اجتماعی
تولید و انتشار محتوا در سایت، خدمت پایه است و برای رسیدن به نتیجه مطلوب که همان افزایش دامنه مخاطبان است لازم است محتوا در شبکه های اجتماعی عمومی و تخصصی به اشتراک گذاشته شود.