شبکه های اجتماعی

شبکه های اجتماعی
شبکه های اجتماعی، ظرفیت های تعاملی و رسانه ای بالایی دارند. بسیاری از کسب و کارهای موفق در مقیاس جهانی و داخلی، سرمایه گذاری قابل توجهی در این رسانه نوظهور کرده اند.
کسب و کارهای موفق برای افزایش درآمد و سهم بازار نه تنها در شبکه های اجتماعی حضور فعال دارند بلکه به تولید محتوای اختصاصی برای این شبکه ها اقدام می کنند.

 

تولید محتوا برای شبکه های اجتماعی
قالب شبکه های اجتماعی، متفاوت تر از فضای وب سایت ها است و هر شبکه اجتماعی ویژگی خاص خود را دارد. برای حضور موفق و اثر بخش لازم است برای هر شبکه اجتماعی استراتژی خاص داشت و محتوای ویژه ای تولید کرد. مخاطبان برخی از شبکه های اجتماعی، عکس و گرافیک را می پسندند و در برخی دیگر از شبکه ها ویدیو جذاب تر است. با این حال شناخت اصولی از ظرفیت هر شبکه اجتماعی و گفتمان حاکم بر آن گام نخست حضور موثر است.

راهبری شبکه های اجتماعی
تولید و انتشار محتوا در سایت و رسانه های رسمی، پایه هر فعالیت روابط عمومی است؛ اما برای رسیدن به نتیجه مطلوب که همان افزایش دامنه مخاطبان است باید برنامه روشن و مشخصی در تولید، راهبری و تبلیغات برای شبکه های اجتماعی داشت.

 

نمونه‌های راهبری شبکه های اجتماعی توسط دیجیتال آیدیا

 

 

نمونه قالب پست برای شبکه اجتماعی اینستاگرام، کارفرما: کارگزاری آرمان تدبیر
نمونه قالب استوری برای شبکه اجتماعی اینستاگرام، کارفرما: کارگزاری آرمان تدبیر
نمونه محتوای آموزش بورس، کارفرما: کارگزاری آرمان تدبیر